JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Wednesday, 14 Mar 2018 - 07:11
Oproep van de Raad van Commissarissen en de Directie van
N.V. CONSOLIDATED INDUSTRIES CORPORATION

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 21 maart 2018 om 18.00 uur in de Royal Ballroom van hotel Torarica aan het Mr. Rietbergplein 1

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Vaststelling van de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 22 maart 2017
3. Verslag van de Raad van Commissarissen
4. Verslag van de Directie
5. Vaststelling van de balans per 31 december 2017 en de winst- en verliesrekening over 2017, alsmede de winstbestemming
6. Aftreden en benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen. De aftredende commissarissen stellen zich herkiesbaar
7. Voorstel Remuneratie van Commissarissen
8. Rondvraag
9. Sluiting

De jaarstukken 2017 en het voorstel behorende bij agendapunt 7 liggen vanaf dinsdag 13 maart 2018 voor de aandeelhouders ter inzage op het kantoor van de vennootschap aan de Industrieweg-Zuid nr. 34.

Toegang tot de vergadering is op vertoon van het toegangsbewijs en legitimatie.
Toegangsbewijzen kunnen worden opgehaald ten kantore van de vennootschap vanaf vrijdag 16 maart t/m woensdag 21 maart 2018 tot uiterlijk 10.00 uur/ am.

Aandeelhouders die gebruik wensen te maken van hun stemrecht en die hun aandelen aan toonder nog niet hebben aangeboden ter omwisseling naar aandelen op naam worden in de gelegenheid gesteld zich tot en met woensdag 21 maart 2018 tot uiterlijk 10.00 uur/ am te laten registreren in het aandeelhoudersregister ten kantore van de vennootschap.
Share on