JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Monday, 8 Apr 2024 - 10:17
Oproep van de Raad van Commissarissen en de Directie van
N.V. CONSOLIDATED INDUSTRIES CORPORATION

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 17 april 2024 om 18.00 uur in de Royal Ballroom van hotel Torarica aan het Mr. Rietbergplein 1 te Paramaribo.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Vaststelling van de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
vrijdag 9 juni 2023
3. Verslag van de Raad van Commissarissen
4. Verslag van de Directie
5. Vaststelling van de balans per 31 december 2023 en de winst- en verliesrekening over
2023, alsmede de winstbestemming
6. Aftreden en benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen.
De aftredende commissarissen, m.u.v. de heer S. Smit, stellen zich herkiesbaar. De heer
Stephen Smit treedt af als lid van de Raad van Commissarissen, vanwege het bereiken
van de statutaire leeftijdsgrens conform artikel 12 lid 1 van de statuten. De heer Mario
Merhai wordt voorgedragen benoemd te worden tot lid van de Raad van Commissarissen
7. Remuneratie Commissarissen
8. Rondvraag
9. Sluiting

De jaarstukken 2023 en het voorstel behorende bij agendapunt 6 en agendapunt 7 liggen
vanaf woensdag 10 april 2024 ter inzage ten kantore van de vennootschap en zullen op vrijdag 12 april 2024 digitaal worden gestuurd naar aandeelhouders van wie het e-mailadres bekend is. Het toegangsbewijs tot de vergadering, wordt eveneens op vrijdag 12 april 2024 elektronisch naar de aandeelhouders gestuurd.
Aandeelhouders, die de stukken wensen in te zien en een “hard copy” van het toegangsbewijs van de vergadering willen ophalen, worden hiertoe in de gelegenheid gesteld, na telefonische afspraak (482050 ext. 550), bij mw. Jane Setrowidjojo.

Aandeelhouders, zijnde natuurlijke personen, hebben uitsluitend toegang tot de vergadering op vertoon van hun toegangsbewijs en een geldig legitimatiebewijs.
Aandeelhouders, zijnde rechtspersonen, hebben toegang tot de vergadering op vertoon van het toegangsbewijs, een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en, indien nodig, een machtigingsbrief van de statutaire vertegenwoordiger van de rechtspersoon en een geldig legitimatiebewijs.
Toegang is slechts voor één (1) vertegenwoordiger per toegangsbewijs.
Share on